Czy można wcześniej zakończyć plan spłaty wierzycieli?​

Czy można wcześniej zakończyć plan spłaty wierzycieli?

Ani prawo upadłościowe ani żaden inny akt nie regulują, ani nie przewidują możliwości wcześniejszego wykonania planu spłaty wierzycieli

Po wykonaniu planu spłaty pozostałe zobowiązania dłużnika zostaną umorzone.

Plan spłaty zostaje ustalony przez sąd na podstawie danych opisujących sytuację majątkową i osobistą upadłego oraz prognoz co do przyszłego stanu rzeczy. Sąd opiera się przy tym na założeniu o niezmienności sytuacji życiowej i zarobkowej dłużnika.

Sąd nie ujmuje w planie spłaty postanowień na wypadek zajścia nadzwyczajnych zdarzeń wpływających na zdolność płatniczą upadłego.

W przypadku znacznej poprawy sytuacji majątkowej upadłego można wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty korzystną dla wierzycieli. Wnioskodawcą może być upadły oraz każdy z jego wierzycieli.

Źródłem wiedzy wierzycieli o poprawie sytuacji majątkowej upadłego będą składane przez niego coroczne sprawozdania.

Poprawa sytuacji może być więc spowodowana czynnikami od upadłego niezależnymi.

Sposób zmiany planu nie został ujęty w sztywne ramy prawne. Zmiana może polegać na zwiększeniu wysokości rat, jak również na skróceniu okresu spłaty. Dlatego też poprawa sytuacji majątkowej dłużnika w czasie wykonywania planu spłat nie jest zawsze oczywista i każdym razie jest ona zależna od indywidualnej decyzji sądu upadłościowego.

Przesłanką zmiany planu spłaty jest istotna poprawa sytuacji majątkowej upadłego. Jednak sąd nie zmieni planu spłaty, jeśli poprawa sytuacji majątkowej spowodowana została zwiększeniem się wynagrodzenia za pracę lub dochodów z innej działalności zarobkowej upadłego, np. działalności gospodarczej.

Całkowicie demotywujące byłoby rozwiązanie polegające na tym, że zwiększenie dochodów dłużnika w okresie planu spłaty prowadzi do swoistej „sankcji” w postaci zwiększenia obowiązków finansowych określonych w planie.

Odpowiadając więc na pytanie postawione na samym początku, możliwe jest wcześniejsze zakończenie planu spłat wierzycieli, jednak każdorazowo to sąd upadłościowy podejmuje taką decyzję, bowiem to on rozważając całą sytuację osobistą i majątkową dłużnika musi stwierdzić, czy nie dochodzi przy tym do pokrzywdzenia wierzycieli.