Fundusze sekurytyzacyjne - dlaczego kupują Twoje długi?​

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

Fundusz sekurytyzacyjny to szczególny typ funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego celem jest inwestowanie w wierzytelności.

Fundusz sekurytyzacyjny gromadzi środki na nabycie wierzytelności lub praw z tytułu wierzytelności, a następnie dokonuje windykacji nabytych wierzytelności lub praw z wierzytelności albo obrotu nimi w celu osiągnięcia zysku

Jego główną formą działalności jest lokowanie środków w wierzytelności. Fundusze sekurytyzacyjne skupiają się w dużej mierze na dokonywaniu skupu wierzytelności od takich podmiotów, jak m.in. banki, operatorzy telefoniczni czy dystrybutorzy energii.

Tego typu fundusze są najczęściej zakładane przez podmioty mające na co dzień do czynienia z różnego rodzaju formami zadłużeń – np. firmy zarządzające wierzytelnościami lub spółki windykacyjne.

Najprościej mówiąc taki fundusz kupuje Twój dług np. od banku, firmy pożyczkowej, dostawcy usług telewizyjnych, telefonicznych itp.

Klient otrzymując wezwanie do zapłaty lub nakaz zapłaty z funduszu sekurytyzacyjnego dziwi się,   dlaczego pozew do sądu został skierowany przeciwko niemu przez fundusz, skoro on nigdy nie miał do czynienia z żadnym funduszem sekurytyzacyjnym, nie zawierał z nim żadnej umowy.

Niestety polskie prawo dopuszcza możliwość „sprzedaży długów” w drodze umowy cesji.

Na polskim rynku finansowym funkcjonuje wiele funduszy sekurytyzacyjnych i firm windykacyjnych działających na podobnych zasadach. Oto najpopularniejsze z nich:

Secus NSFIZ, BEST NSFIZ, Hoist NSFIZ, Open Finance NSFIZ, Trigon NSFIZ, Omega NSFIZ, Ultimo NSFIZ, Universe NSFIZ, Agio NSFIZ, GPM Vindexus NSFIZ, Prokura NSFIZ, Lindorff NSFIZ, Eques NSFIZ, Takto NSFIZ, Debito NSFIZ, Debtor NSFIZ, Horyzont NSFIZ, easyDEBT NSFIZ, Fast Finance NSFIZ, Raport NSFIZ, Corpus Iuris NSFIZ, Altus NSFIZ, DTP NSFIZ, P.R.E.S.C.O. NSFIZ, Future NSFIZ, Kredyt Inkaso NSFIZ.

Pamiętaj, że sytuacja kiedy to fundusz domaga się zapłaty od Ciebie jest możliwa, jeśli kiedyś w przeszłości zawierałeś np. umowę o kredyt albo pożyczkę, i zdarzyło Ci się nie zapłacić kilku rat. Podmiot, z którym podpisałeś umowę „sprzedał” Twój dług funduszowi. Teraz to on jest firmą, która domaga się od Ciebie zaległych rat.

Co się dzieje kiedy dług został sprzedany do funduszu?

Jeżeli Twój dług został sprzedany do funduszu, najważniejszą rzeczą na ten moment jest odbieranie poczty, a szczególnie listów z sądu. Jeśli zmieniałeś miejsce zamieszkania i nie powiadomiłeś o tym fakcie wierzyciela, od którego fundusz nabył dług, korespondencja pocztowa najprawdopodobniej dochodziła na stary adres. Dlatego też o istnieniu Twojego długu w funduszu możesz dowiedzieć się dopiero od komornika.

Jeśli dostaniesz z funduszu wezwanie do zapłaty nie podpisuj żadnych ugód i nie wpłacaj pieniędzy.

Dlaczego? Dlatego, że dług może być przedawniony a wpłacając choćby złotówkę, uznajesz dług i wówczas jesteś zobowiązany go spłacić.

Co w takim razie zrobić?

Po pierwsze wystosuj do funduszu lub kancelarii działającej w jego imieniu, pismo z zapytaniem o podstawę prawną roszczenia. Jak napisać takie pismo?

Tutaj znajdziesz wzory >>>

Jeśli okaże się, że fundusz przekazał do sądu Twój adres, pod którym nie mieszkasz i sąd tam wysłał nakaz zapłaty, możesz złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty a także od razu wysłać sprzeciw uzasadniając w nim, że roszczenie jest na przykład przedawnione. Co prawda nie wstrzyma to natychmiast egzekucji komorniczej ale w przypadku kiedy sąd uzna, że wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw jest zasadny, komornik odda Ci wszystkie wyegzekwowane pieniądze.

Tutaj znajdziesz wzór wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu oraz wzór sprzeciwu >>

Pamiętaj, że do sądu musisz złożyć dwa egzemplarze każdego wniosku i sprzeciwu – jeden zostaje w sądzie a drugi sąd wysyła do wierzyciela.

Co zrobić jeśli otrzymasz z sądu nakaz zapłaty na rzecz funduszu?

Po otrzymaniu nakazu zapłaty zapisz datę jego otrzymania. Od momentu otrzymania nakazu zapłaty masz 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Co należałoby zamieścić w takim piśmie?

W pierwszej kolejności należy postawić zarzut przedawnienia, gdyż w wielu przypadkach fundusze właśnie takie długi odkupują. Możesz również podnieść zarzut, że roszczenie nie istnieje, a nawet jeżeli istnieje, to nie jest wymagalne, oraz że wysokość roszczenia nie została udowodniona. Często fundusze naprawdę mają problem z udowodnieniem tego, że Twój dług istnieje, więc należy wspomnieć o wszystkim, o czym tylko można.

Co powinno się podważyć?

Po pierwsze:

Trzeba sprawdzić czy fundusz załączył do pozwu oryginalną umowę, którą podpisałeś z pierwszym wierzycielem, czyli z bankiem, firmą pożyczkową, firmą telekomunikacyjną itp. Jeżeli nie, to już jesteś na wygranej pozycji, gdyż najprawdopodobniej tej umowy nie mają. Jeżeli umowa została dołączona, ale jako poświadczenie zgodności z oryginałem lub jako kserokopia, zażądaj przedłożenia oryginału.

Jeżeli fundusz jest w posiadaniu umowy to jeszcze nic straconego – funduszowi nie jest łatwo udowodnić, że cesja dotyczy akurat Twojego długu przez ilość skupowanych długów. Niejednokrotnie okazuje się też, że umowa jest niepełna albo z powodu tajemnicy handlowej fundusz udostępnia tylko jej część, więc nigdy nie masz pewności, że pozostały fragment umowy należy w ogóle do Ciebie.

Także załączniki dołączone do umowy mogą być niepełne dlatego też zarówno posiadanie umowy, wraz ze wszystkimi brakami, jak i oczywiście jej brak należy podnieść w zarzutach.

Po drugie:

Należy sprawdzić, czy wierzyciel pierwotny właściwie wypowiedział Ci umowę.

W sprzeciwie można podważyć niewłaściwe wypowiedzenie umowy przez Twojego pierwszego wierzyciela. Według art. 6 Kodeksu cywilnego fundusz ma obowiązek udowodnić fakt, że roszczenie, którego chce dochodzić, w ogóle istnieje. Musi więc udowodnić, że wypowiedzenie umowy zostało Ci doręczone a nie jedynie sporządzone czy wysłane.

Jeżeli fundusz nie posiada takiego dokumentu od Twojego pierwotnego wierzyciela, to jest niestety bezradny. Nawet jeżeli sąd uzna, że Twoje zadłużenie istnieje i zostało ono kupione przez fundusz, to bez konkretnych dowodów nie można dochodzić wierzytelności w sądzie.

Po trzecie:

Jaka jest faktyczna wysokość długu?

Ustalenie wysokości długu wraz z udowodnieniem tego faktu stanowi problem dla funduszu. Nie jest on w stanie wyliczyć ile faktycznie jesteś mu winien.

Nawet sam fundusz nie wie na jakiej podstawie została wyliczona kwota roszczenia jakie ma w stosunku do Ciebie, co dokładnie zawiera ta kwota? Z pewnością nie posiada szczegółowych wyliczeń, które powinny zawierać informację o wszystkich wcześniejszych wpłatach, czy to na poczet spłaty długu u pierwotnego wierzyciela czy odsetek. Przed sądem trzeba wszystko udowodnić i zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego to na powodzie leży ciężar udowodnienia roszczenia, którego dochodzi.

Fundusz kupując zadłużenie bardzo często nie wie, co konkretnie składa się na jego wysokość i nie potrafi wyjaśnić skąd dana suma się wzięła. Należy zakwestionować wysokość wymaganego roszczenia wówczas fundusz będzie zmuszony rozpisać Twoje zadłużenie co do grosza. Zazwyczaj nie jest to taka łatwa sprawa, dlatego przy odpowiedniej obronie większość spraw można wygrać.

Co zrobić jeśli sąd przyśle mi pozew od funduszu a nie nakaz zapłaty?

Otrzymując pozew, tak samo, jak w przypadku nakazu zapłaty, masz możliwość odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez sąd,  reguły jest to termin 14 dni.

Z reguły wniesienie odpowiedzi na pozew nie jest obowiązkowe, niemniej w przeważającej części przypadków będzie to zalecane. Może również zdarzyć się, że sąd zobowiąże pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew.

W odpowiedzi na pozew, jak w każdym piśmie przygotowawczym, należy:

  1. podać zwięźle stan sprawy,
  2. wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych,
  3. wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć.

W odpowiedzi na pozew możesz wskazać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków. Przede wszystkim jednak powinieneś odnieść się do żądania pozwu, poprzez złożenie wniosku o oddalenie powództwa. Wskazujesz również takie argumenty jak przy sprzeciwie do nakazu zapłaty. W odpowiedzi na pozew powinieneś zawrzeć prośbę o przeprowadzenie rozprawy również pod Twoją nieobecność.

Czy musisz być na rozprawie, którą sąd wyznaczy?

Jeżeli złożyłeś odpowiedź na pozew i zawarłeś w nim prośbę o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność, to oczywiście nie musisz stawiać się na rozprawę.

Jednak gdy nie złożysz odpowiedzi na pozew w odpowiednim terminie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym przypadku musisz się udać na rozprawę. Zostaniesz o tym uprzednio poinformowany wraz z informacją o miejscu i godzinie jej rozpoczęcia. Od wyroku zaocznego możesz odwołać się w terminie 14 dni od jego dostarczenia.

Co czeka Cię po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd w Lublinie w postępowaniu upominawczym?

Jeśli sprzeciw nie zawierał błędów formalnych to Sąd wyda postanowienie, w którym umorzy postępowanie w całości. Wierzyciel ma od tego momentu 3 miesiące na to, by kontynuować dochodzenie długu. Najpewniej złoży kolejny pozew, ale tym razem do sądu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania.