Mieszkanie komunalne - jak je zdobyć gdy stracisz swój dom?​

Jak otrzymać mieszkanie komunalne?

Wielu osób, szczególnie najuboższych i w trudnej sytuacji, nie stać na zakup ani wynajem własnego lokum. Rozwiązaniem, które proponuje wiele gmin, jest mieszkanie komunalne. Kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach? Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie mieszkania?

Mieszkanie komunalne jest to lokal będący w posiadaniu urzędu gminy, który samorząd przeznacza na potrzeby zameldowanych na jej terenie mieszkańców. Mogą je otrzymać osoby o niskich dochodach. Każda jednostka samorządowa samodzielnie określa kryteria, które należy spełnić, żeby otrzymać komunalne mieszkanie.  Możemy zatem spotkać się z różnymi progami dochodowymi dla różnych gmin na terenie kraju.

Właścicielem mieszkania komunalnego zawsze pozostaje gmina, natomiast osoby w nim zamieszkujące są jedynie najemcami.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać mieszkanie komunalne?

 1. Niski dochód,
 2. brak nieruchomości na własność lub mieszkanie zbyt małe w stosunku do potrzeb rodziny wnioskującej o mieszkanie komunalne,
 3. warunki mieszkaniowe, w których zamieszkuje wnioskodawca, kwalifikują się do poprawy,
 4. zameldowanie na terenie danej gminy.

Jaki trzeba mieć dochód aby otrzymać mieszkanie komunalne?

Progi dochodowe do mieszkania komunalnego 2022.

Aby zająć miejsce w kolejce do lokalu komunalnego najczęściej nie możesz przekroczyć 220% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 130% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, w przeliczeniu na członka gospodarstwa. Kwota najniższej emerytury w roku 2022 wynosi 1338,44 zł brutto.

Oznacza to, że aby Twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony nie możesz przekroczyć miesięcznego dochodu ok. 2860 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym, ok. 3380 zł brutto w gospodarstwie dwuosobowym oraz ok. 5070 zł brutto w gospodarstwie trzyosobowym.

Pamiętaj jednak, że to wyłącznie obliczenia poglądowe, a kryteria mogą nieco różnić się w zależności od regionu, w którym mieszkasz – dlatego potwierdź je, zapoznając się z uchwałą Twojej gminy.

Jak starać się o mieszkanie komunalne?

Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy (wydziału odpowiedzialnego za przyznawanie lokali komunalnych i socjalnych). Ustal również, jakie dodatkowe dokumenty musisz złożyć, żeby wniosek został rozpatrzony. Z reguły urzędy wymagają:

 1. formularza o przyznanie pomocy mieszkaniowej,
 2. deklaracji o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy (np. za ostatnie 3 miesiące),
 3. zaświadczeń o dochodach każdego członka rodziny,
 4. oświadczenia o stanie majątkowym każdego członka rodziny,
 5. oświadczenia o poprzednim miejscu zameldowania.

Jak wypełnić wniosek o mieszkanie komunalne?

Podstawowe dane do wniosku – zaznaczamy, czego dotyczy wniosek (np. zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu gminy),

Podstawowe dane o gospodarstwie domowym – liczba osób,

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, adres korespondencyjny).

Informacje o osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego (kolejno imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, stopień pokrewieństwa do wnioskodawcy, stan cywilny, numer PESEL, miejsce urodzenia, informacje o dochodach, zasiłkach, czy osoba uczy się/studiuje lub ma orzeczenie o niepełnosprawności).

Podanie o mieszkanie komunalne uwzględnia także część zawierającą pytania dotyczące sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i społecznej wnioskodawcy. W formularzu należy zaznaczyć, np.

 1. czy członkowie gospodarstwa domowego posiadają tytuł prawny do innego lokalu,
 2. czy osoby zgłoszone we wniosku realizują program wychodzenia z bezdomności,
 3. czy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
 4. czy zamieszkują w lokalu objętym decyzją o eksmisji,
 5. czy mają udokumentowany zły stan zdrowia,
 6. czy opuściły zakład karny.

Takie pytania mają na celu ustalenie indywidualnej sytuacji wnioskodawców.

Ostatnią częścią podania o mieszkanie komunalne jest uzasadnienie. Należy w nim opisać powody, dla których wnioskuje się o przyznanie lokalu, przedstawić sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną.

Gdzie złożyć wniosek o mieszkanie komunalne?

W wydziale gospodarki mieszkaniowej lub innym zajmującym się przyznawaniem lokalu komunalnych i socjalnych.

Komu jeszcze mieszkanie komunalne może zostać przyznane?

Szanse na otrzymanie lokum mają bezdomni objęci programem pomocy z gminy, osoby zagrożone eksmisją, rodziny wielodzietne i znajdujące się w trudnej sytuacji. Wiele gmin przyznaje również specjalnie przystosowane mieszkanie komunalne dla niepełnosprawnych.

Jakie prawa i obowiązki ma lokator mieszkania komunalnego?

Najemca zamieszkujący w lokalu komunalnym musi przede wszystkim dbać o jego stan i utrzymywać go w porządku. Dotyczy to szczególnie stanu technicznego oraz sanitarnego, nie tylko w mieszkaniu, ale również w częściach wspólnych budynku, takich jak korytarze, klatki schodowe czy piwnice.

Najemca musi także stosować się do regulaminów spółdzielni mieszkaniowej, opłacać czynsz, a przy wyprowadzce pozostawić lokal w stanie niepogorszonym.

W przypadku wypowiedzenia lokalu przez gminę lokatorzy mają prawo do zachowania okresu wypowiedzenia, np. 3-miesięcznego.

Ile wynosi czynsz w mieszkaniu komunalnym?

Czynsz z reguły jest zdecydowanie niższy niż w przypadku innych lokali w danej gminie. Może to być np. 8,90 zł za m2 powierzchni użytkowej komunalnego lokalu mieszkalnego. Jeżeli najemca terminowo wywiązuje się z umowy (opłaca czynsz, rachunki, nie podnajmuje lokalu innym osobom), może w nim mieszkać tak długo, jak tylko chce, a gmina nie ma prawa wypowiedzieć mu tej umowy.