Procedura zawarcia sądowego układu z wierzycielami od A do Z​

Krok 1

Skompletowanie niezbędnych dokumentów.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne, aby przeprowadzić procedurę upadłości konsumenckiej?

Dokumenty dotyczące zadłużeń:

 1. Umowy kredytowe
 2. Umowy pożyczek pozabankowych
 3. Wezwania do zapłaty
 4. Wypowiedzenia umów
 5. Nakazy zapłaty
 6. Informacje o wszczęciu egzekucji komorniczych
 7. Raport z Biura Informacji Kredytowej – www.bik.pl
 8. Raport z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor – www.big.pl
 9. Aktualna umowa o pracę, zlecenie, dzieło.
 10. Dokumenty dotyczące dochodów z ostatnich 6 miesięcy – wpływy na rachunek bankowy, lub zaświadczenie z pracy o dochodach netto z ostatnich 6 miesięcy lub paski do wypłat w gotówce, jeśli dochody były z działalności gospodarczej to kopia książki przychodów i rozchodów narastająco
 11. PIT za 2022 rok
 12. Kopia dowodu osobistego
 13. Umowa najmu mieszkania jeśli jest wynajmowane
 14. Akt małżeństwa (jeśli jest zawarte), jeśli jest rozwód to orzeczenie rozwodu
 15. Umowa rozdzielności majątkowej  ( jeśli jest zawarta)
 16. Jeśli są dzieci małoletnie na utrzymaniu to akty urodzenia
 17. Jeśli są nieruchomości to nr księgi wieczystej
 18. Jeśli jest jakaś historia lekarska ( choroby, wypadki, długotrwałe leczenie, rehabilitacja itp.) – własna lub kogoś z rodziny – to dołączyć zaświadczenia lekarskie, badania, wypisy ze szpitala.

Krok 2

Wypełnienie formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Formularz wniosku można pobrać tutaj:  >>

W pierwszej rubryce należy podać nazwę, rodzaj, numer wydziału oraz adres sądu do którego kierujemy wniosek. 

Spis sądów właściwych dla miejsca zamieszkania znajdziesz tutaj >>

W drugiej rubryce podajemy swoje dane, imię, nazwisko, adres, numer pesel, NIP (jeśli jest nadany).

Jeśli adres do doręczeń korespondencji jest inny niż miejsce zamieszkania to wpisujemy go w formularzu.

Jeśli posiadamy adres poczty elektronicznej, zaznaczamy to w rubryce 2.18 a w rubryce 2.19 wpisujemy ten adres.

Jeśli mamy przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który nas reprezentuje, wpisujemy jego dane w formularzu.

W trzeciej rubryce wskazujemy pole, że dłużnik wnosi o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, zaznaczamy tą opcję w formularzu w rubryce 3.1

W rubryce 4 zaznaczamy opcję „TAK” jeśli opłata została uiszczona w całości. Jeśli wpłaciliśmy jedynie jakąś część opłaty zaznaczamy „TAK – częściowo”.

W rubryce 5 wykazujesz swój majątek, który obecnie posiadasz. Jeśli są to nieruchomości to wpisujesz daną  nieruchomość w rubryce „Opis składnika majątku” podając w jakiej części jesteś jej właścicielem oraz numer księgi wieczystej. Podajesz również, czy i od kiedy widnieją w księdze wieczystej zabezpieczenia na danej nieruchomości, jej szacunkową wartość oraz adres.

W przypadku posiadania np. samochodu, wpisujesz jego markę i rocznik produkcji oraz w jakiej części jesteś jego właścicielem, czy widnieje na nim zabezpieczenie oraz gdzie pojazd się znajduje.

Jeśli nie posiadasz nieruchomości ani samochodu, w rubryki wykazu majątku wpisujesz przedmioty, które posiadasz, szacunkową ich wartość oraz wskazujesz, gdzie się znajdują. Wpisujesz np. telewizor, pralkę, lodówkę, sprzęt AGD, meble, komputer, ubrania, buty, pościel, ręczniki, itp. W przypadku wynajmowania mieszkania nie wpisujesz sprzętów, które należą do właściciela wynajmowanego mieszkania.

Jeśli masz jakieś środki pieniężne na rachunkach bankowych to wpisujesz je w formularzu – jednak jeśli składasz wniosek o upadłość konsumencką to zapewne nie posiadasz oszczędności.

Rubryka 6 to spis wierzycieli. Wpisujesz tutaj nazwy i adresy wierzycieli, wysokość kwoty do spłaty zaległego zobowiązania oraz termin jego wymagalności.

W rubryce 7 wymieniasz wierzytelności sporne, czyli takie, które Twoim zdaniem są bezzasadne lub nieprawdziwe. Należy przy tym jasno wskazać zakres, w którym kwestionujesz ich istnienie.

W rubryce 8 podajesz informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Rubryka 9 musi zawierać  informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Tutaj wpisujesz koszty jakie Ty i Twoja rodzina ponosi w związku z utrzymaniem – np. opłaty za czynsz, prąd, gaz, śmieci, telewizja, telefon, internet, ubrania, buty, chemia gospodarcza, kosmetyki, leki, żywność, wizyty lekarskie, badania, przejazdy, utrzymanie dzieci, alimenty itp.

W rubryce 9 i 10 wpisujesz informacje o czynnościach prawnych dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeśli miały one miejsce. Są to działania związane z nieruchomościami, akcjami lub udziałami w spółkach (sprzedaż, darowizna), oraz czynności prawne, których przedmiotem były ruchomości (np. samochód), wierzytelności lub inne prawa o wartości większej niż 10 000 zł.

W rubryce 12 poddajesz wstępną propozycję układową jaką chcesz zaproponować wierzycielom.  Określasz w niej wysokość aktualnych zadłużeń, propozycję redukcji zadłużenia, wysokość miesięcznej raty, okres spłat, koszty, które miesięcznie ponosisz oraz dochody jakie uzyskujesz.

Tutaj znajdziesz przykład jak może wyglądać taka propozycja >>

Najważniejszą rubryką we wniosku jest rubryka nr 13. W tym polu opisujesz przyczyny zaistniałej sytuacji Twojej niewypłacalności oraz argumenty, które przemawiają za koniecznością ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Od tego, jak napiszesz uzasadnienie w dużej mierze zależy to, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. W tym punkcie wpisujemy również informacje o postępowaniach egzekucyjnych jeśli są wobec nas prowadzone. Należy podać który komornik prowadzi postępowanie i na rzecz jakiego wierzyciela oraz sygnaturę akt postępowania komorniczego.

W rubryce 14 przedstawiasz dowody, które wskazują na okoliczności opisane w uzasadnieniu wniosku.

W rubryce nr 15 wpisujemy wszystkie załączniki, jakie dołączamy do wniosku a więc umowy, wypowiedzenia umów, wezwania do zapłaty, umowę najmu mieszkania, akt małżeństwa lub rozwodu, akt urodzenia dzieci, wypisy ze szpitala potwierdzające chorobę, orzeczenie o niepełnosprawności itp.

Rubryki 16 – 19 najlepiej wypełnić ręcznie. W rubryce 16 i 17 złożyć własnoręczny, czytelny podpis, w rubryce 18 wpisać datę kiedy wniosek zostanie wysłany a w rubryce 19 wpisać swój numer telefonu do kontaktu.

Wniosek oraz wszystkie załączniki wysyłasz do sądu w dwóch egzemplarzach. Oba egzemplarze wniosku wypełniasz ręcznie w rubrykach 16 – 19.

Krok 3

Należy uiścić opłatę sądową w wysokości 30,00 zł na konto sądu do którego składamy wniosek.

Numery kont poszczególnych sądów znajdziesz tutaj: >>

Po opłaceniu wniosku należy wydrukować potwierdzenie wpłaty, dołączyć je do dokumentów oraz wpisać na listę załączników.

Krok 4

Należy uiścić opłatę na poczet zaliczki na wynagrodzenie nadzorcy sądowego w wysokości przeciętnego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli 7.462,25 zł (jest to kwota na grudzień 2023 r). Jeśli nie posiadasz takiej kwoty, możesz złożyć do sądu Wniosek o częściowe zwolnienie z kosztów sądowych ze względu na trudną sytuację rodzinną i finansową. Opłatę wnosisz na ten sam numer rachunku, na który wpłaciłeś kwotę 30 zł opłaty sądowej.

Przykładowy wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych znajdziesz tutaj >>

Do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych dołączasz Oświadczenie o stanie rodzinny, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. W oświadczeniu wypełniasz rubryki uwzględniające Twój stan rodzinny, z kim mieszkasz, kto pozostaje na Twoim utrzymaniu, kto w rodzinie osiąga dochody i w jakiej wysokości, jaki masz majątek, jakiej wartości, jakie ponosisz comiesięczne koszt utrzymania itp.

Przykładowe Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz formularz do wypełnienia znajdziesz tutaj >>

Po opłaceniu zaliczki na poczet wynagrodzenia nadzorcy sądowego należy wydrukować potwierdzenie wpłaty, dołączyć je do dokumentów oraz wpisać na listę załączników.

Krok 5

Po prawidłowym wypełnieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz dokonaniu opłaty, dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami należy wysłać do sądu pocztą lub złożyć osobiście.

Krok 6

Teraz oczekujemy na rozpatrzenie wniosku przez sąd. Najczęstszym pytaniem, które pojawia się w tym momencie to pytanie ile czasu minie od momentu złożenia/wysłania wniosku do sądu do momentu wydania orzeczenia. Odpowiedź na to pytanie z pewnością Cię nie zadowoli, gdyż nikt nie jest w stanie precyzyjnie tego określić. Czas oczekiwania może wynosić kilka tygodni lub kilka miesięcy. Zdarzało się, że dłużnik otrzymał korespondencję z sądu po dwóch tygodniach a inny po 7 – 8 miesiącach.  Zależy to od sądu, do którego składamy wniosek, od ilości postępowań w tym sądzie, od ilości sędziów rozpatrujących sprawy. W każdym razie po złożeniu wniosku należy cierpliwie oczekiwać na pismo z sądu.

Pierwszy pismem, które otrzymasz z sądu, jeśli składałeś wniosek o częściowe zwolnienie z kosztów opłaty na poczet wynagrodzenia nadzorcy sądowego, jest decyzja sądu w tej sprawie. Czasem jest to akceptacja zaproponowanej kwoty, czasem sąd wydaje postanowienie, że musisz dopłacić określoną przez sąd kwotę (np. 1.000,00 zł czy też 2.000,00 zł) a czasem niestety sąd nie wyraża zgody na zwolnienie i zobowiązuje Cię do dokonania opłaty w całości pod rygorem zwrotu wniosku.

Co możesz zrobić  takiej sytuacji?

Jeśli masz pieniądze to dopłacić żądaną przez sąd kwotę, jeśli nie masz takiej kwoty to sąd oddali wniosek i zwróci Ci wpłacone wcześniej pieniądze. Po zwrocie wniosku możesz złożyć go ponownie kiedy będziesz miał całą kwotę na zapłatę kosztów sądowych na nadzorcę. Możesz też spróbować złożyć wniosek ponownie z prośbą o częściowe zwolnienie z kosztów licząc na to, że trafi do innego sędziego, który przychyli się do Twojej prośby o częściowe zwolnienie z kosztów.

Jeśli jednak sąd ponownie nie wyrazi na to zgody to wracasz do punktu wyjścia. Możesz wówczas negocjować z wierzycielami proponując podpisanie ugód  lub, jeśli masz niewielu wierzycieli, skorzystać z pomocy mediatora.

Informacje o mediacjach znajdziesz tutaj >>

Czasem zdarza się, że dłużnik otrzymuje z sądu pismo tzw. uzupełnienie braków formalnych lub poprawienie błędu we wniosku czy też wskazanie jakiejś dodatkowej informacji. Po otrzymaniu takiego pisma dłużnik ma 7 dni na dostosowanie się do wymogów sądu. Liczymy 7 dni kalendarzowych, czyli jeśli pismo odbierzemy np. 12 dnia miesiąca to mamy czas na odpowiedź do 19 dnia miesiąca. Liczy się data stempla pocztowego.

Na stronie Krajowego Rejestru Zadłużonych możesz znaleźć sygnaturę swojej sprawy: Krajowy Rejestr Zadłużonych – portal publiczny.

Aby śledzić swoją sprawę w Krajowym Rejestrze Zadłużonych po wejściu na powyższą stronę  kliknij zakładkę: Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Pojawi się okienko na wpisanie nr pesel, wpisz swój pesel a następnie kliknij: Wyszukaj

System wyszuka sprawę kiedy wniosek będzie już zarejestrowany, czyli ok tygodnia po wysłaniu go do sądu.

Kiedy będzie już orzeczenie otwarcia układu z wierzycielami pojawi się na tej stronie wpis: o otwarcie postępowania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
a następnie: postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Klikając na sygnaturę akt będzie można przejść wówczas do szczegółów gdzie będą widoczne dane nadzorcy, z którym należny się skontaktować.
 
Ważne!
 
Po rozpoczęciu procedury otwarcia układu z wierzycielami przez sąd, nadzorca będzie wymagał zarejestrowania się w serwisie Krajowy Rejestr Zadłużonych na stronie: Portal Rejestrów Sądowych
 
Aby dokonać tam rejestracji należy mieć profil zaufany lub eDowód. Jak założyć profil zaufany (jeśli go nie ma) można dowiedzieć się na stronie https://www.gov.pl/web/profilzaufany
 

Można go założyć przez aktywne konto bankowe lub w wyznaczonych urzędach.

Krok 7

Otwarcie postępowania układowego przez sąd.

Kiedy otrzymasz pismo z sądu o otwarciu postępowania układowego, zostanie Ci przydzielony nadzorca sądowy. Jego rolą będzie czuwanie nad przebiegiem postępowania, m.in. pod kątem wykonania układu. Od tej pory, dłużnik zobowiązany jest informować nadzorcę o stanie swojego majątku. Nie może również dokonywać bez jego zgody czynności rozporządzających majątkiem.

Nadzorca w porozumieniu z dłużnikiem robi spis wierzytelności, przygotowuje propozycje układowe oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Termin zgromadzenia wierzycieli ustala nadzorca sądowy w porozumieniu z dłużnikiem. Zgromadzenie wierzycieli nie może odbyć się co do zasady jednak później niż trzy miesiące od dnia otwarcia postępowania.

Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca sądowy. Z przebiegu zgromadzenia wierzycieli sporządza się protokół. Powinien on zawierać treść układu oraz wymieniać wierzycieli głosujących za układem i przeciwko układowi. Prawo głosu mają Ci wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Następnie nadzorca przedstawia sądowi wniosek o zatwierdzenie układu albo o umorzenie postępowania. Ma na to dwadzieścia jeden dni od dnia zgromadzenia wierzycieli.

Zgodnie z przepisami, łączna długość trwania postępowania nie może jednak przekroczyć sześciu miesięcy.

Układ konsumencki zostaje przyjęty, jeśli zgodzi się na niego większość wierzycieli, którzy posiadają łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wszystkich wierzytelności.

W sytuacji gdy wierzyciele zgodzą się na przyjęcie ugody, składa się wniosek o zatwierdzenie układu przez sąd.

Układ jest możliwy jedynie w przypadku kiedy dłużnik posiada udokumentowane dochody pozwalające na realizację układu.

W trakcie wykonywania układu wierzyciele nie mogą prowadzić żadnych działań windykacyjnych i egzekucyjnych wobec należności objętych układem.

Aby sąd wyraził zgodę na zawarcie układu, musi być przekonany, że sytuacja zawodowa dłużnika wskazuje na zdolność do pokrycia kosztów postępowania i wykonania układu. Jedynym obowiązkiem dłużnika będzie wykonywanie zatwierdzonego układu i dzięki temu trybowi, dłużnik ma szansę na faktyczne zrestrukturyzowanie swoich zobowiązań. Jest to opcja bezpieczna też dla wierzycieli, gdyż nadzór nad całym procesem sprawuje sąd.

Układ z wierzycielami jest niczym innym jak ugodą określającą wysokość miesięcznych spłat na ich rzecz. Zawierany jest na okres nieprzekraczający pięciu lat, jedynie w przypadku wierzytelności zabezpieczonych zastawem lub hipoteką, układ może zostać wydłużony.

Tu znajdziesz wypełniony wzór wniosku o otwarcie postępowania układowego >>

Jeśli nie czujesz się na siłach samodzielnie napisać wniosku o układ konsumencki skontaktuj się z nami - POMOŻEMY