Regulamin Promocji

& 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma iLogos z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok 516 oraz firma nowejutro.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołaja Kopernika 30 lok 516.
 2. Czas trwania konkursu: do dnia 30 listopada 2022 roku.
 3. Maile konkursowe należy przysyłać na adres konkurs@stopwindykacji24.pl
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

& 2 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która wykupiła dostęp do płatnej części serwisu stopwindykacji 24.pl .
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie stopwindykacji24.pl/regulamin-promocji/ ,

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1.

& 3 Zasady konkursu i nagrody

 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie emaila, w którym uczestnik opisuje swoją sytuację finansową, między innymi: jaką kwotę zobowiązań ma do spłaty, ilu jest wierzycielu, jak doszło do powstania zadłużenia, kiedy były wzięte pierwsze kredyty/pożyczki i na co, z jakiego powodu zobowiązania przestały być spłacane, czy jest właścicielem nieruchomości, samochodów, motocykli, łodzi.
 2. Nagrodę otrzymają dwie osoby, które napiszą najbardziej konkretne informacje o swojej sytuacji finansowej. Osoby te zostaną wybrane przez dwóch pracowników firm iLogos oraz nowejutro.pl, którzy odczytają wszystkie maile nadesłane w ramach konkursu.
 3. Nagrodą w konkursie jest przeprowadzenie procedury upadłości konsumenckiej tj. Napisanie wniosku do sądu, wysłanie wniosku wraz ze skompletowanymi materiałami, opieka na etapie syndyka – odpowiedzi na pytania, pomoc w wypełnianiu pism i formularzy, pomoc w napisaniu wniosku o plan spłaty, i wszelkich pism i wniosków, jakie będą niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu upadłości konsumenckiej.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
 1. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

&4 Dane osobowe uczestników konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 4. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma iLogos z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30 lok. 516 oraz firma nowejutro.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30 lok. 516.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie do odpowiedniego działu firmy,  współpracującym firmą prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

& 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Uczestnicy konkursu mają prawo wnosić reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora wskazany w Regulaminie z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Operatora publikowany w Serwisie w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Uczestnika, jego adres do doręczeń i adres poczty elektronicznej, oznaczenie reklamowanej usługi pozwalające na jej identyfikację oraz okresu jej wykonania, wskazanie przyczyn reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację oraz określenie żądań uczestnika w związku z reklamowaną usługą.
 4. Reklamacje Operator rozpatruje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Operator może zwrócić się do Uczestnika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Operatora listownie lub pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Operator w decyzji o wyniku rozpatrzenia reklamacji zamieszcza uzasadnienie odmowy oraz wskazówki dla Uczestnika o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Operatora.