Co zrobić - jeśli dostałeś z sądu Nakaz Zapłaty?​

Często zdarza się, że dłużnik nie odbiera listów poleconych, czym naraża się na postępujące procedury windykacyjne i egzekucyjne, które toczą się bez jego udziału, tym samym nie ma możliwości obrony.

Pamiętaj, nie chowaj głowy w piasek, bo od tego długi nie znikną! Wręcz przeciwnie, zaczną narastać odsetki, koszty sądowe i egzekucyjne. Po kilku latach okaże się, że kwota zadłużenia np. 20.000,00 zł urosła do kwoty 80.000,00 zł i wówczas zaczyna się ogromny problem, z którego nie tak łatwo się wykaraskać.

Jeśli odebrałeś z poczty pismo z sądu, zawierające sądowy nakaz zapłaty oraz pozew przede wszystkim nie wkładaj tego listu do szuflady, próbując o nim zapomnieć oraz nie wyrzucaj go do śmieci.

Pozew o zapłatę, jeśli to możliwe, w pierwszej kolejności najczęściej składany jest do E-sądu, który znajduje się w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód. W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) mogą być dochodzone roszczenia pieniężne, jeśli stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Postępowanie EPU odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentów, nie ma potrzeby stawiania się w sądzie, toteż pozwany dowiaduje się o wszczętym postępowaniu z momentem otrzymania drogą pocztową odpisu pozwu wraz z nakazem zapłaty.

Nakaz zapłaty zobowiązuje pozwanego do zapłaty na rzecz powoda określonej kwoty, którą powód wskazał w pozwie. Termin na zapłatę wierzytelności wynosi dwa tygodnie od dnia odebrania nakazu zapłaty. W tym samym terminie pozwany może wnieść sprzeciw lub zarzuty od tego postanowienia.

Jeśli wziąłeś kredyt lub pożyczkę, ale nie wywiązałeś się z umowy i przestałeś spłacać zobowiązanie, wówczas wierzyciel wypowie umowę i złoży do Sądu pozew o zapłatę. W przypadku, gdy Sąd stwierdzi, że żądanie wierzyciela jest zasadne wyda nakaz zapłaty, który zostanie wysłany na Twój adres podany przez wierzyciela.

Jeśli okaże się, że wierzyciel przekazał do sądu Twój adres, pod którym nie mieszkasz i sąd tam wysłał nakaz zapłaty, możesz złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty a także od razu wysłać sprzeciw. Co prawda nie wstrzyma to natychmiast egzekucji komorniczej ale w przypadku kiedy sąd uzna, że wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw jest zasadny, komornik odda Ci wszystkie wyegzekwowane pieniądze.

Tutaj znajdziesz wzór wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu oraz wzór sprzeciwu >>>

Pamiętaj, że do sądu musisz złożyć dwa egzemplarze każdego wniosku i sprzeciwu – jeden zostaje w sądzie a drugi sąd wysyła do wierzyciela.

Jeśli uda się skutecznie wnieść sprzeciw, w terminie dwóch tygodni od dnia odebrania nakazu zapłaty, wówczas traci on moc, a w zależności od tego w jakim postępowaniu go wydano, albo sprawa jest całkiem umorzona, albo postępowanie toczy się normalnym, procesowym trybem od początku, gdzie będziesz miał szansę wypowiedzieć się co do twierdzeń powoda i obronić przed wydaniem niekorzystnego wyroku na rozprawie.

Kiedy otrzymasz nakaz zapłaty i widzisz, że roszczenie jest zasadne, również złóż do sądu sprzeciw, co spowoduje, że kupisz sobie czas na obronę. Sąd w Lublinie umorzy postępowanie i skieruje sprawę do sądu rejonowego, gdzie będziesz mógł stawić się na wyznaczoną rozprawę. W międzyczasie złóż do wierzyciela wniosek o podpisanie ugody i dobrowolną spłatę zobowiązania w ratach, na jakie będzie Cię stać. Będzie to dodatkowy argument dla sądu, że chcesz wywiązać się z płatności lecz nie stać Cię na spłatę długu w całości lecz w ratach, z jakich będziesz mógł się wywiązywać.

Tutaj znajdziesz wzór wniosku o ugodę >> >

Kiedy sąd wyznaczy rozprawę weź ze sobą wszystkie dokumenty, które dokumentują Twoje dochody oraz koszty  utrzymania. Pokaż sądowi, że wyższe raty niż te, które zaproponowałeś wierzycielowi są dla Ciebie niemożliwe, gdyż nie będziesz miał wówczas środków na utrzymanie. Co prawda sąd nie może nakazać wierzycielowi aby podpisał z Tobą ugodę na Twoich warunkach lecz bardzo często wierzyciel podejmuje ponownie negocjacje i dochodzicie do porozumienia.

Tak więc zawsze warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty i sądownie dogadać się z wierzycielem, który jest wówczas bardziej skłonny do ustępstw.

Zignorowanie nakazu zapłaty prowadzi tylko w jedną stronę – w stronę egzekucji komorniczej. A tego chyba nie chcesz.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Postępowanie nakazowe to szczególny tryb postępowania sądowego, który jest zdecydowanie najkorzystniejszy dla powoda. Jest przede wszystkim szybszy i tańszy w porównaniu z innymi trybami.

Postępowanie sądowe w tym trybie prowadzone jest wyłącznie na wniosek powoda zgłoszony na etapie składania pozwu.  Jeśli takiego wniosku nie będzie to sąd rozpozna sprawę w trybie zwykłym lub upominawczym, które są dla powoda mniej korzystne.

W wyniku postępowania nakazowego sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie złożonych przez powoda dokumentów stanowiących dowód istnienia roszczenia bez przeprowadzania rozprawy i  badania istoty sprawy.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest doręczany stronom postępowania – pozwany otrzymuje go wraz z odpisem pozwu i załącznikami.

Najczęściej występującymi dokumentami uprawniającymi do wydania nakazu w trybie nakazowym są:

  • Domagając się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wierzyciel musi wykazać, iż przed skierowaniem sprawy do sądu podjął próbę polubownego rozwiązania sporu z dłużnikiem, w szczególności wysłał wezwania do zapłaty z określeniem dłużnikowi terminu do uregulowania należności.
  • Sąd może nie wydać nakazu w trybie nakazowym, jeśli załączone do pozwu dokumenty nie spełniają wymogów do jego wydania. Sprawa jest wtedy rozpatrywana w trybie upominawczym lub zwykłym.

Tak jak  do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pisze się sprzeciw, w przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pisze się zarzuty do nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym wyznacza pozwanemu termin na zapłatę długu lub złożenie zarzutów do nakazu zapłaty. 

Kiedy możesz spotkać się z nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym w przypadku niespłacanej pożyczki?

Najczęściej wtedy wierzyciel wszczął postępowanie mając do dyspozycji twój podpisany weksel. Taki nakaz możesz np. otrzymać z pozwu Profi Credit, która jako zabezpieczenie spłaty kwot należnych pożyczkodawcy ustala weksel in blanco.

W przypadku roszczenia opartego na wekslu sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, którego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym cechuje się przede wszystkim tym, że należy wnieść od niego zarzuty. Zarzuty te podlegają opłacie, która wynosi trzy czwarte części opłaty od pozwu. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym ma to do siebie, że jest natychmiast wykonalny. Oznacza to, że wierzyciel w chwili otrzymania odpisu nakazu zapłaty może wszcząć tak zwane postępowanie zabezpieczające. Różni się ono od typowego postępowania egzekucyjnego tym, że środki, które posiada dłużnik, chociażby na rachunkach bankowych są blokowane i nie są przekazywane wierzycielowi do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego warto pamiętać, aby w zarzutach od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym wnieść o wstrzymanie jego wykonania na czas trwania procesu.

Najprawdopodobniej wierzyciel – na przykład Profi Credit – otrzymał  nakaz zapłaty wydany tylko na podstawie złożonego do akt sprawy weksla. Możemy kwestionować samo istnienie lub rozmiar roszczenia wekslowego ze względu na jego związek ze stosunkiem opartym na umowie pożyczki. Spór przenosi się wówczas z płaszczyzny stosunku wekslowego na płaszczyznę stosunku prawa cywilnego. Jest to o tyle ważne, gdyż sąd jest zobowiązany do rozstrzygania sprawy wyłącznie w ramach podniesionych przez stronę zarzutów. W sytuacji, w której nie wskazalibyśmy na żadne zarzuty ze stosunku wekslowego, nie byłoby możliwe skierowanie sprawy na analizę  stosunku umowy pożyczki.

W zarzutach należy domagać się aby wierzyciel wekslowy przedstawił umowę pożyczki, której zabezpieczenie stanowił weksel in blanco oraz historię spłaty pożyczki. Często okazuje się, że wpłaty uiszczane przez dłużnika przewyższały kapitał, czyli kwotę, którą dłużnik otrzymał od wierzyciela. Tym samym można otrzymać oddalenie powództwa w całości.