e-Sąd w Lublinie dlaczego przysyła Ci Nakaz Zapłaty?​

Czym jest E-Sąd w Lublinie?

Sąd elektroniczny zwany powszechnie e-sądem jest specyficznym sądem krajowym, który działa zdalnie na terytorium całego kraju. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, to ten właśnie sąd rozpatruje wszystkie pozwy płynące z całego kraju do postępowania zwanego EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze).

W skład tego e-sądu wchodzą przede wszystkim referendarze sądowi. To oni wydają nakazy zapłaty w EPU, które następnie w milionach egzemplarzy wysyłane są do pozwanych w całej Polsce.

Co to jest elektroniczne postępowanie upominawcze?

Jest to tryb rozpoznawania roszczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Sąd elektroniczny (e-sąd), zajmuje się prowadzeniem spraw w systemie teleinformatycznym, w którym strona powodowa, taka jak np. fundusz sekurytyzacyjny, bank, parabank, składa pozew na specjalnym, elektronicznym formularzu dostępnym w systemie e-sądu. W pozwie wierzyciel podaje podstawę istnienia roszczenia, jego wartość oraz pobieżnie uzasadnia podstawy swojego stanowiska w sprawie. Na tym etapie osoba pozwana jeszcze nic nie wie o tym, że w jej sprawie toczy się procedura sądowa, w wyniku której wydany będzie nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e-sąd w Lublinie.

Elektroniczne postępowanie upominawcze inicjowane jest przez stronę powodową (np. bank, chwilówkę, firmę windykacyjną) w sposób całkowicie zdalny i elektroniczny. Polega to na tym, że pracownik banku, chwilówki albo firmy windykacyjnej, który ma założony specjalne konto w e-sądzie, może za pośrednictwem tego konta składać pozew do sądu elektronicznego.

Jak wygląda proces złożenia pozwu do E-Sądu?

Wystarczy uzupełnić stosowne rubryki i kliknąć na klawiaturze ENTER. Nie trzeba załączać żadnych dowodów, wystarczy się na nie powołać. Oznacza to, że e-sąd niejako wierzy na słowo powodowi, że ten wskazane dokumenty posiada. To wystarczy, aby wydać wobec pozwanego nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Specyfiką postępowania cywilnego prowadzonego przez e-sąd jest to, że powód składając pozew powołuje w jego treści pewne okoliczności (np. fakt udzielenia kredytu/pożyczki, braku spłaty, skutecznej cesji wierzytelności), ale na udowodnienie twierdzeń nie załącza żadnych dowodów. E-sąd wydaje nakaz zapłaty nie weryfikując prawdziwości twierdzeń powoda.

Sąd elektroniczny w Lublinie wydaje nakaz zapłaty wierząc „na słowo” składającemu pozew, że pozwany jest mu winny sumę, której zapłaty żąda. W konsekwencji e-sąd wydaje nakaz zapłaty i wysyła ten nakaz zapłaty do pozwanego/dłużnika.

Co prawda zgodnie z obecnymi przepisami e-sąd nie może wydawać nakazów zapłaty w EPU stwierdzających zobowiązania przedawnione, jednak nie posiadając dokumentów musi bazować na oświadczeniach powoda, który niekiedy celowo zataja termin wymagalności albo wręcz podaje nieprawdziwe informacje, aby tylko uzyskać nakaz zapłaty w EPU

Kto najczęściej składa pozwy do E-Sądu?

  1. firmy windykacyjne
  2. banki
  3. tzw. parabanki (chwilówki)
  4. firmy telekomunikacyjne
  5. firmy usług użyteczności publicznej (np. zakłady transportu miejskiego).

Co robić kiedy dostałeś nakaz zapłaty z E-Sądu w Lublinie?

Przede wszystkim ustal czy faktycznie firma, która Cię  pozwała może być Twoim wierzycielem? Czy cokolwiek od niej pożyczałeś, czy do oddania było tyle pieniędzy? Skąd te sumy odsetek, kosztów itp.?

Jeśli odebrałeś jako pozwany nakaz zapłaty wydany przez sąd elektroniczny to masz jedynie 14 dni na jego zaskarżenie. Termin ten biegnie od dnia odbioru przez Ciebie przesyłki sądowej, nie licząc dnia, w którym odebrałeś nakaz zapłaty.

Niezaskarżenie nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd w terminie spowoduje, że orzeczenie wydane przez sąd elektroniczny uprawomocni się i po nadaniu mu klauzuli wykonalności będzie stanowić podstawę do wszczęcia oraz prowadzenia prawdziwego postępowania egzekucyjnego komorniczego przeciwko Tobie, w tym może stanowić podstawę do:

  1. zajęcia wynagrodzenia za pracę,
  2. zajęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
  3. zajęcia ruchomości,
  4. zajęcia nieruchomości (np. mieszkania/domu/działki).

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje, że nakaz zapłaty traci moc, a e-sąd umarza postępowanie w całości. Powód ma od tego czasu 3 miesiące, aby złożyć pozew ponownie w sądzie tradycyjnym. Jeśli tego w podanym terminie nie zrobi to wszystkie skutki złożonego pozwu w EPU przepadają.

Czy musisz dokonać opłaty za sprzeciw od nakazu zapłaty?

Pozwany składając sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym nie musi uiszczać żadnej opłaty sądowej. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami pismo takie jak nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku przyznawać się długu! Nawet jeśli sprawa toczy się przed sądem, to rolą powoda jest przedstawienie dowodów na istnienie długu. Ty, jako pozwany nie masz obowiązku udowadniać co do zasady, że dług nie istnieje.

Tutaj znajdziesz wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty, jaki należy wysłać do e-sądu w Lublinie >>>