Jakie masz realne szanse wygrać z bankiem?​

Wypowiedzenie umowy kredytu

Co oznacza pojęcie – wypowiedzenie umowy kredytu?

Wypowiedzenie umowy kredytu oznacza rozwiązanie umowy przez jedną ze stron umowy. Oznacza to, że wypowiedzieć umowę może zarówno kredytobiorca jak i bank. Warunki złożenia wypowiedzenia umowy kredytu najczęściej określa sama umowa. Postanowienia w niej zawarte powinny być zgodne z przepisami prawa, w szczególnością z ustawą Prawo bankowe.

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę?

Bank może wypowiedzieć umowę kredytu, jeśli zaprzestałeś spłacać raty, których terminy płatności wyznacza harmonogram spłat. Zgodnie z umową bank udziela Ci określonej ilości środków w zamian za pobieranie odsetek, prowizji, ubezpieczeń i innych kosztów, które zawarte są w umowie.

Co można zrobić, gdy bank wypowiedział umowę kredytu?

Przede wszystkim trzeba zadbać, aby bank nie potraktował Cię automatycznymi procedurami. To daje szansę na porozumienie. Aby bank przeanalizował Twoją sytuację, musisz wskazać konkretne prawne aspekty, do których bank się np. nie zastosował.

Najczęstsze błędy jakie robią banki przy wypowiedzeniu umów kredytu to:

  1. niezastosowanie się do art. 75c prawa bankowego – nie poinformowanie kredytobiorcy o prawie do skorzystania z  restrukturyzacji,
  2. brak uzasadnienia odmowy przyznania restrukturyzacji kredytobiorcy,
  3. nie poprzedzenie wypowiedzenia umowy wezwaniem do zapłaty,
  4. wysłanie wezwania do zapłaty lub wypowiedzenia umowy na nieaktualny adres kredytobiorcy,
  5. naruszenie art. 75c prawa bankowego poprzez skrócenie terminu spłaty zobowiązania w związku z opóźnieniem gdy ustawa wymaga by bank wyznaczył kredytobiorcy przynajmniej 14 dni roboczych na uregulowanie opóźnienia oraz konieczność poinformowania o możliwości restrukturyzacji zadłużenia.

Art. 75c ust. 1 i 2 Prawa bankowego:

Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

 W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

W przypadku niedochowania przez bank obowiązków wskazanych w art. 75c ustawy Prawo bankowe bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu. Oświadczenie w tym przedmiocie powinno bowiem zostać uznane za bezskuteczne jako dokonane wbrew przepisom obowiązującego prawa.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytu?

Bank może uwzględnić reklamację i wtedy najzwyczajniej w świecie umowa będzie dalej obowiązywać, a Ty będziesz płacić raty. Bank może również potraktować reklamację jako niezasadną, jednak w taki przypadku sprawa trafi do sądu i tam masz szansę udowodnić, że bank niezgodnie z prawem wypowiedział Ci umowę kredytu.

Jakich praw musi przestrzegać bank, wypowiadając umowę kredytu?

Wypowiedzenie umowy musi poprzedzić wezwanie do zapłaty.

Bank zobowiązany jest do wezwania do zapłaty kredytobiorcę, który nie reguluje lub spóźnia się ze spłatą zobowiązania – termin na uregulowanie należności nie może być krótszy niż 14 dni roboczych.

Restrukturyzacja.

Bank musi poinformować o tej możliwości kredytobiorcę, jeśli chce w sposób zgodny z prawem wypowiedzieć umowę kredytu.

Restrukturyzacja to nic innego jak zmiana warunków umowy lub terminów spłat. Kredytobiorca ma prawo złożyć wniosek o restrukturyzację umowy kredytu i wtedy bank zweryfikuje sytuację finansową i gospodarczą kredytobiorcy. Bank może uwzględnić wniosek lub uznać prośbę za niezasadną, przy czym zobowiązany jest do uzasadnienia swojej decyzji w formie pisemnej.

Prawidłowy adres doręczenia wypowiedzenia umowy kredytu.

Bank wysyłając Ci wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy kredytu czy jakiekolwiek inne pisma musi zadbać o to, by wysłać dokumenty na Twój obecny adres zamieszkania. Bank musi również mieć jasne potwierdzenie, że odebrałeś wysłane pisma.

Ugoda z bankiem.

Kiedy bank prawidłowo wezwie Cię do spłaty należności przeterminowanych lub wypowie Ci umowę kredytu i poinformuje o możliwości restrukturyzacji, możesz samodzielnie wystąpić o zmianę warunków umowy na takie, z których będziesz w stanie się wywiązać.

Tutaj znajdziesz wzory wniosków o restrukturyzację zobowiązań wraz z przykładowymi uzasadnieniami >>

Możesz taki wniosek porać, wstawić dane banku oraz swoje i napisać uzasadnienie, w którym przedstawisz swoją aktualną sytuację oraz wysokość rat, jakie jesteś w stanie obecnie płacić.

O co możesz wnioskować?

W ramach wniosku  o restrukturyzację, po skutecznym wypowiedzeniu umowy, Twoja sprawa przechodzi do działu windykacji i restrukturyzacji. Możesz wnioskować o:

  1. Umorzenie odsetek naliczonych do dnia podpisania ugody,
  2. umorzenie wszelkich kosztów i opłat dodatkowych,
  3. rozłożenie pozostałej do spłaty należności na raty w kwocie np. 300,00 zł miesięcznie,
  4. nienaliczanie odsetek od zadłużenia przeterminowanego obecnie i po podpisaniu ugody,
  5. nie wszczynanie postępowania egzekucyjnego w stosunku do Twojej osoby.

Jeśli bank nie wyrazi zgody na zaproponowaną przez Ciebie wysokość rat, zadaj mu pytanie, dlaczego uważa, że jesteś w stanie spłacać wyższą kwotę niż np. 300,00 zł miesięcznie kiedy wykazałeś, że Twoje dochody oraz koszty nie pozwalają Ci na wyższe raty bez uszczerbku na utrzymaniu Ciebie i Twojej rodziny. Pamiętaj, że bank musi uzasadnić swoją odmowę restrukturyzacji, wówczas dostosujesz do uzasadnienia swoją kolejną odpowiedź.

W czasie oczekiwania na decyzję banku, jak i później w toku postępowania restrukturyzacyjnego bank nie może wypowiedzieć Ci umowy.

Co się dzieje w przypadku kiedy nie masz środków na jakąkolwiek spłatę rat?

W takim przypadku bank wysyła do sądu (najczęściej jest to e Sąd w Lublinie) pozew z żądaniem wydania nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty jest wysyłany pocztą na Twój adres wskazany bankowi.

Co zrobić kiedy otrzymasz nakaz zapłaty z sądu?

Koniecznie musisz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty i to w ciągu 14 dni od momentu otrzymania nakazu. Jeśli tego nie zrobisz nakaz nabierze mocy prawomocnego wyroku i dojdzie do egzekucji komorniczej.

Jak napisać sprzeciw do nakazu zapłaty?

Tutaj znajdziesz przydatne informacje o nakazie zapłaty >>

Tutaj znajdziesz wzór skutecznego sprzeciwu >>

Pamiętaj! Przejściowe kłopoty finansowe nie muszą oznaczać, że nie będziesz w stanie wywiązywać się z zaciągniętego zobowiązania w ogóle. W takim przypadku bank powinien poinformować Cię o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację i ustalenia nowych warunków spłaty kredytu.