Krajowy Rejestr Długów co masz z tym wspólnego?​

Czym jest Krajowy Rejestr Dłużników?

KRD to nic innego jak Krajowy Rejestr Dłużników, a więc biuro informacji gospodarczej, w której przedsiębiorcy mogą zasięgnąć informacji na temat zobowiązań podmiotów, najczęściej takich, z którymi chcą nawiązać jakiś stosunek prawno-gospodarczy.

Kto może wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników?

Podmiotem uprawnionym do wpisania dłużnika do rejestru KRD jest przedsiębiorca, u którego powstała zaległość w spłacie. Dla dokonania wpisu na listę dłużników KRD ma również znaczenie wysokość minimalnego zadłużenia, która dla konsumenta wynosi co najmniej 200 zł, a dla innego przedsiębiorcy 500 zł.

Jeżeli dłużnik nie dokonuje płatności wymagalnego świadczenia w terminie przekraczającym 60 dni – wierzyciel, po tym czasie jest zobowiązany wezwać go do zapłaty, informując przy tym o powzięciu zamiaru wpisania informacji o jego zadłużeniu do rejestry KRD.

Po bezskutecznym upływie 30 dni od dnia odbioru wezwania do zapłaty, które zawierać będzie pouczenie o zamiarze wpisu do KRD, wierzyciel będzie mógł dokonać wpisu do rejestru – oznacza to, że jeżeli wierzyciel dokona wpisu do rejestru, kiedy wezwanie nie zostało przez nas odebrane, może być to wpis nieuprawniony.

Ze wpisem do rejestru KRD wiąże się również szereg obowiązków wierzyciela takich jak np. usunięcie oraz aktualizacja informacji w terminie 14 dni w sytuacji całkowitej lub częściowej spłaty zobowiązania a także, jeżeli z innych przyczyn wygasł obowiązek zapłaty np. na skutek zwolnienia z długu. Jednak należy wiedzieć, że przedawnienie nie jest podstawą do usunięcia wpisu z KRD – wskutek przedawnienia dług nie wygasa, upływ terminu przedawnienia powoduje jedynie powstanie po stronie dłużnika uprawnienia do odmowy jego spłaty.

Aby wierzyciel mógł  dokonać wpisu do rejestru KRD musi z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. zawrzeć umowę o udostępnianiu informacji gospodarczych – jednakże podmiotów, które decydują się na udostępnianie danych swoich niezdyscyplinowanych klientów, jest coraz więcej.

Nieuzasadniony wpis do KRD.

Jest kilka sytuacji, w których wpis w KRD będzie nieuprawniony i powinien zostać wykreślony. Będą to sytuacje, w których dług został spłacony, lub w KRD umieszczono informacje o nieistniejącym zobowiązaniu, zdarza się również, że wierzyciele wpisują do KRD wierzytelności, co do których zasadności istnieje spór.

Kiedy wierzyciel musi zaktualizować informacje o dłużniku przekazane do KRD?  

Są to takie przypadki jak:

  1. częściowa lub całkowita spłata zobowiązania albo jego wygaśnięcie
  2. powzięcie przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę uprawnioną utraconego dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona,
  3. powzięcie wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe,
  4. powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura.

Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest obowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione lub są przechowywane z naruszeniem ustawy. Po wniosku dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest zobowiązany poinformować podmiot, który otrzymał informacje gospodarcze od biura, o uzupełnieniu, uaktualnieniu, sprostowaniu lub usunięciu danych dłużnika.

Na wierzyciela, który dokonał nieuprawnionego wpisu lub, który nie uaktualnił informacji o zobowiązaniu we wskazany powyżej sposób na podstawie przepisów ustawy, może zostać nałożona sankcja finansowa. Jeśli wierzyciel w opisanych sytuacjach nie zażądał aktualizacji informacji od biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, podlega grzywnie do 30 000 złotych.

Natomiast ten, kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 złotych. Tej samej karze podlega również ten, kto nie usunął informacji gospodarczej w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania od biura lub ujawnił niezgodnie z przepisami ustawy informację gospodarczą osobom trzecim.

Jak bronić się przed nieuczciwym wpisem do KRD?

W pierwszej kolejności powinieneś zwrócić się do wierzyciela z wnioskiem o wystąpienie do KRD z żądaniem usunięcia nieuprawnionego wpisu po rygorem dochodzenia swoich praw na zasadach ogólnych.

Jeżeli taki wniosek nie przyniesie skutków, jako strona pokrzywdzona wskutek dokonania bezprawnego wpisu, będziesz mógł dochodzić ochrony swoich praw w procesie cywilnym na podstawie naruszenia Twoich dóbr osobistych, na tej podstawie moglibyśmy również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeśli natomiast chciałbyś dochodzić odszkodowania od wierzyciela, musiałbyś wykazać, że nieuczciwe zachowanie wyrządziło Ci szkodę majątkową, którą mogłaby być np. odmowna decyzja kredytowa.

Czy mogę żądać od KRD usunięcia wpisu?

Dłużnik wpisany do rejestru bezpodstawnie lub taki, do którego nie wystosowano wezwania do zapłaty wraz ze wskazaniem informacji o zamiarze dokonania wpisu, ma uprawnienie zgłoszenia sprzeciwu do KRD. W takim sprzeciwie możemy podnieść wszystkie argumenty, które kierowaliśmy bezpośrednio do wierzyciela z prośbą o usunięcie wpisu, a więc np. nieprawdziwość przetwarzanych informacji.

Po przyjęciu sprzeciwu KRD rozpocznie postępowanie wyjaśniające, konfrontując wskazane przez nas okoliczności z wierzycielem, który dokonał wpisu. W trakcie postępowania wyjaśniającego KRD wstrzymuje ujawnienie informacji gospodarczych o twoim zobowiązaniu na okres do 30 dni. Czyni  tak tylko w przypadku, jeżeli twój sprzeciw wzbudzi uzasadnione wątpliwości co do zasadności dokonanego wpisu.