Zły adres przesyłki pocztowej jakie mogą być skutki?​

Jakie powinieneś podjąć działania jeśli sąd wysłał przesyłkę na zły adres, pod którym nie mieszkasz?

Zwykle dowiadujesz się o tym, że kierowana do Ciebie korespondencja sądowa została wysłana pod zły adres w momencie kiedy  pojawi się komornik. Możesz się o tym dowiedzieć na przykład wtedy, kiedy komornik zajmie Ci wynagrodzenie z tytułu pracy, renty czy emerytury. Co istotne, komornik pojawia się w momencie, kiedy wobec dłużnika istnieje tytuł wykonawczy. To właśnie na jego podstawie komornik będzie dochodził od Ciebie kwot należnych wierzycielowi.

W pierwszej kolejności musisz napisać do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Musisz jednak pamiętać, iż chcąc wykazać przed Sądem, że adres pod którym doręczano korespondencję do Ciebie nie dotarł i nie miałeś szansy się z nim zapoznać musisz przedstawić dowody, które pomogą Ci wykazać, iż adres wskazany w w/w korespondencji nie był właściwy.

Możesz przedłożyć np. potwierdzenie meldunku, umowę najmu, umowę o pracę, oświadczenie np. sąsiadki, męża, żony, rodziców, znajomych, które potwierdzi, że faktycznie w momencie doręczenia korespondencji nie przebywałeś pod adresem wskazanym w piśmie.  Musisz to zrobić jak tylko otrzymasz informację od komornika (lub od pracodawcy, ZUSu), że toczy się przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne. Ważne aby  jak najszybciej rozwiązać tą sprawę i nie dopuścić np. do tego by komornik egzekwował kwoty wskazane przez wierzyciela w pozwie, który rzeczywiście do Ciebie nie dotarł nie miałeś szansy podjąć obrony.

W takiej sytuacji powinieneś postarać się skompletować wszystkie dokumenty w których posiadaniu jesteś i które to dokumenty pomogą Ci wykazać, iż faktycznie nie mieszkałeś pod adresem wskazanym w korespondencji sądowej. Następnym krokiem jaki możesz podjąć jest napisanie do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Przez to, że przesyłka sądowa została wysłana na zły adres, nie miałeś możliwości zapoznać się z jej treścią i nie mogłeś takiego sprzeciwu złożyć wcześniej.

Zdarzają się także sytuacje, na które nie mamy wpływu, są nimi np. pobyt w szpitalu, klęska żywiołowa, katastrofa lub mylna informacja o obowiązujących terminach i wówczas również możemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu.

Do złożenia wniosku o przywrócenie terminu uprawniona jest strona, która miała obowiązek dokonać czynności procesowej w określonym terminie. Dopuszczalne jest również występowanie poprzez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika procesowego.

Niestety sam wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw od nakazu zapłaty nie powoduje, że komornik zaprzestanie swoich działań. Jednak kiedy sąd uzna Twój sprzeciw, komornik odda Ci wszystkie kwoty, które w międzyczasie od Ciebie pobrał.

Ile czasu trwa rozstrzygniecie sądu?

Na to pytanie nie można precyzyjnie odpowiedzieć, może to trwać kilka tygodni lub kilka miesięcy.

Co powinien zawierać wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu?

  1. Wniosek składa się na piśmie,
  2. pismo kieruje się do sądu, w którym czynność miała być dokonana – czyli do sądu, w którym zapadła decyzja w naszej sprawie,
  3. wniosek o złożenie sprzeciwu składa się w ciągu tygodnia od momentu, w którym zainteresowany dowiedział się o sprawie lub czynności sądu (tj. wydaniu postanowienia lub zarządzenia). Ważne, aby wniosek złożyć jak najwcześniej. Termin ten liczony jest od czasu, w którym strona dowiedziała się o uchybieniu terminowi i mogła już złożyć sprzeciw,
  4. wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić, czyli uprawdopodobnić okoliczności świadczące o braku winy w uchybieniu terminu. Trzeba przedstawić przyczynę i wyjaśnić dlaczego go nie dochowano. Istota uzasadnienia, czyli inaczej uprawdopodobnienia, sprowadza się do przekonania sądu o prawdopodobieństwie zaistnienia faktów, na które strona ubiegająca się o przywrócenie terminu się powołuje. Przekonanie to powinno opierać się na obiektywnych przesłankach wynikających z zawartych we wniosku twierdzeń.
  5. Wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu, dokonuje się czynności procesowych, których termin został uchybiony – czyli wnosi się sprzeciw.

Tutaj znajdziesz wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw od nakazu zapłaty >>