Ugoda z wierzycielem – jak ją zawrzeć korzystnie dla Ciebie?​ - stopwindykacji24

Ugoda z wierzycielem - jak ją zawrzeć korzystnie dla Ciebie?​

Czy warto jest podpisać ugodę z wierzycielem?

Odpowiedź brzmi – i tak i nie, zależy od danej sytuacji.

Jeśli wierzycielem jest bank lub firma pożyczkowa, gdzie zaciągnąłeś kredyt/pożyczkę to jak najbardziej warto od razu, kiedy tylko wystąpią u Ciebie problemy z płatnością rat, należy rozpocząć negocjacje w celu podpisania ugody umożliwiającej Ci spłatę długu.

Jeśli jednak otrzymasz pismo z funduszu sekuratyzacyjnego (np. Ultimo, Best, Hoist, Horyzont itp.) to w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy fundusz ma podstawy prawne do żądania od Ciebie jakiejkolwiek płatności. W tym celu wyślij do funduszu pismo z żądaniem podania podstawy prawnej dochodzenia od Ciebie roszczenia. Poproś o przesłanie umowy cesji, Twojej umowy z wierzycielem pierwotnym (czyli z bankiem lub firmą pożyczkową, w której zaciągnąłeś zobowiązanie), umowy określającej sposób zakupu wierzytelności, gdyż jeśli fundusz zakupił wierzytelność w tzw. pakiecie długów to nie stał się tym samym właścicielem nakazu zapłaty, który posiadał wierzyciel pierwotny. Tylko zakup wierzytelności w formie aktu notarialnego powoduje, że fundusz ceduje na siebie oprócz zobowiązania nakaz zapłaty jaki został wydany na rzecz pierwotnego wierzyciela.

Negocjacje z wierzycielem mogą zaowocować naprawdę korzystnymi dla dłużnika warunkami (np. umorzenie odsetkowej części zobowiązania, która szczególnie przy starych długach często wielokrotnie przewyższa wysokość należności głównej), umorzeniem czynności egzekucyjnych, nie naliczaniem odsetek od zadłużenia itp.

Przed rozpoczęciem rozmów z wierzycielem konieczna jest szczegółowa analiza zadłużenia oraz opracowanie, propozycji początkowej, która pozwoliłaby na realną spłatę istniejącego zadłużenia. Ważne jest przy tym, aby być świadomym swoich możliwości finansowych, tak aby wypracowana ugoda rzeczywiście doprowadziła do odstąpienia od egzekucji i dobrowolnej, systematycznej spłaty ustalonego z wierzycielem zadłużenia.

Problemy w negocjacjach z bankami.

Negocjacja z bankami nastręcza wielu trudności, gdyż banki najczęściej korzystają z pomocy profesjonalnego wsparcia, a umowy i ugody bankowe obwarowane są szeregiem wymagań, które musi spełniać dłużnik, aby do zawarcia takiej ugody w ogóle doszło. Często łatwiej jest negocjować z bankiem jeśli dług przeszedł już do działu restrukturyzacji i windykacji, gdyż tam są łagodniejsze i bardziej elastyczne procedury.

Zdecydowanie łatwiej jest negocjować z wierzycielem kiedy nie dysponujemy żadnym majątkiem, gdyż wierzyciel nie może nam nic zabrać, jest wówczas bardziej ugodowy i pójdzie na więcej ustępstw.

Jak wyglądają negocjacje z wierzycielem?

Zanim przystąpimy do rokowań z wierzycielem, dobrze jest dokonać szczegółowej analizy swojej sytuacji finansowej tj. ustalić wszystkich wierzycieli oraz kwoty zobowiązania wraz ze strukturą zadłużenia – ile winni jesteśmy tytułem należności głównej, ile z kwoty należnej stanowią odsetki umowne, a ile np. odsetki za opóźnienie. Kiedy już ustalimy listę wierzycieli, należy również określić swoje rzeczywiste możliwości finansowe tj. ustalić ile po odliczeniu kosztów bieżącego utrzymania będziemy w stanie przeznaczyć na spłatę poszczególnych należności. Krok ten jest o tyle istotny, że poczynione na tym etapie ustalenia będą stanowiły punkt wyjścia dla wstępnych propozycji ugodowych oraz wyboru taktyki negocjacyjnej.

Wstępna propozycja ugody.

Kiedy już po analizie naszej sytuacji ustaliliśmy wstępnie jaką kwotę do jakiego wierzyciela możemy spłacać, musimy skierować do wierzyciela wniosek z propozycją ugodowej spłaty zobowiązania. We wniosku – zawsze pisemnym – określamy naszą propozycję spłaty zadłużenia, wskazujemy chęć polubownej spłaty, opisując przy tym swoja sytuację finansową, tak aby uwiarygodnić swoje stanowisko.

Tutaj znajdziesz gotowe wzory wniosków o ugodę z wierzycielem >>>

Utrzymuj stały kontakt z wierzycielem.

Ważne jest, by pozostawać w stałym kontakcie z wierzycielem, tak aby ten miał pewność, że naszą intencją jest dogadanie się w kwestii warunków spłaty, a nie tylko odwleczenie egzekucji komorniczej. Musimy więc odbierać telefony, reagować na korespondencję z propozycjami kierowanymi przez wierzycieli, tak aby wypracować zadowalające obie strony warunki spłaty. Często wierzyciele w początkowej fazie negocjacji nie wyrażają zgody na zaproponowane przez nas warunki spłaty lecz nie należy się tym zrażać. Po otrzymaniu pisma odmownego trzeba wysłać ponowne pismo i znów przedstawić swoją argumentację a także pójść na niewielkie ustępstwo, np. zaproponować trochę wyższą ratę spłaty.

Tutaj znajdziesz gotowe wzory pism na odmowę restrukturyzacji przez wierzycieli >>>

Realizuj postanowienia ugody!

Jeśli nie jesteś w stanie realizować postanowień ugody, nie warto rozpoczynać negocjacji, ponieważ podpisanie ugody, bez zamiaru jej spłaty może w negatywny sposób wpłynąć na relacje z wierzycielem i podejmowane przez niego działania.

Jeśli negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumienia, ważnym jest należyte wykonywanie ugody, a w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów ze spłatą poinformowanie wierzyciela i uzgodnienie terminu zapłaty należności. Jeżeli nie będziemy w sposób należyty realizować postanowień ugody, wierzyciel może ją wypowiedzieć, a następnie skierować sprawę do sądu lub wszcząć egzekucję komorniczą, jeżeli posiada tytuł wykonawczy.

Jeśli wierzyciel już wszczął postępowanie egzekucyjne, również należy podjąć negocjacje. W takim przypadku trzeba dodać do naszej propozycji we wniosku o ugodę punktu, w którym poprosimy wierzyciela o wstrzymanie egzekucji komorniczej w stosunku do naszej osoby. Należy zawsze negocjować z wierzycielem a nie z komornikiem.